Verschillende experts hebben zich op verzoek van de groep-Omtzigt gebogen over de thema's goed bestuur en volkshuisvesting. Hun bevindingen zijn te lezen in de bundel 'Een nieuw perspectief op goed bestuur' en het essay 'De woningcrisis in Nederland; achtergronden en oplossingen'. De artikelen zijn geschreven voor de val van kabinet-Rutte IV en dienden als inspiratie voor het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract.

Bundel 'Een nieuw perspectief op goed bestuur'

Herstel van het bestuur in ons land gaat echter niet vanzelf. Het vraagt om een aantal scherpe keuzes en fundamentele veranderingen.

De afgelopen jaren heeft Pieter Omtzigt op verschillende manieren concrete voorstellen gedaan om betere macht en tegenmacht te waarborgen en transparantie te vergroten. In de bundel ‘Een nieuw perspectief op goed bestuur’ buigen hij en verschillende experts zich over hervormingen die nodig zijn om betere macht en tegenmacht te waarborgen en doen zij concrete aanbevelingen. De bundel is gemaakt door de werkgroep ‘Goed Bestuur’ van de groep-Omtzigt en diende als inspiratie voor het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract.

De bundel bevat de volgende bijdragen:

  • Versterking van de democratie: parlement en kiesstelsel - door Paul Bovend’Eert
  • Versterking van de democratie: corruptiepreventie en aanpak van belangenverstrengeling in de politiek en het openbaar bestuur - door Paul Bovend’Eert
  • Een nieuw kiesstelsel - door Pieter Omtzigt
  • Nut en noodzaak van interne partijdemocratie - door Leon Trapman
  • Goed bestuur vereist sterke democratische instituties en onafhankelijk toezicht - door René Torenvlied, Maartje Stahlie, Carlotte Aarts
  • Constitutionele toetsing - door Pieter Omtzigt.

De bundel is hier te lezen.

Essay 'De woningcrisis in Nederland; achtergronden en oplossingen'

Het volkshuisvestingsbeleid van de afgelopen 13 jaar heeft funeste gevolgen gehad voor de Nederlandse samenleving. De grondwettelijke taak, vastgelegd in artikel 22 van de Grondwet, namelijk dat bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp van zorg is der overheid, is duidelijk verwaarloosd.

In dit essay gaat Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems bij de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft, op verzoek van de groep-Omtzigt in op de belangrijkste woningmarktproblemen waar we tegenaan lopen, de oorzaken hiervan en schetst hij een aantal mogelijke oplossingsrichtingen.

De probleemanalyse en oplossingsrichtingen in dit essay bieden zeer bruikbare inzichten en handvaten voor het herstel van de volkshuisvesting en het borgen van de bestaanszekerheid via het volkshuisvestingsbeleid.

Het essay is hier te lezen.