De kabinetsformatie vordert steeds meer. Zojuist is bekendgemaakt hoe de formerende partijen de verschillende posten in het nieuwe extraparlementaire kabinet hebben verdeeld. 

Nieuw Sociaal Contract levert voor zeven posten bewindspersonen. Het gaat om de volgende beoogde posten:

  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Minister van Buitenlandse Zaken
  • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rechtsbescherming)
  • Staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Douane)
  • Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en hersteloperatie toeslagenaffaire) 

Verantwoordelijkheid nemen en uitvoering geven aan idealen

Partijleider Pieter Omtzigt: “Als NSC zijn we zeer tevreden met deze kabinetsposities. We nemen hiermee verantwoordelijkheid voor het landsbestuur. Ook kunnen we via deze weg, binnen de afspraken in het hoofdlijnenakkoord, aan de slag met de idealen waarvoor veel kiezers een half jaar geleden op NSC hebben gestemd.”

Met het ministerschap van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan wij werken aan Goed Bestuur en daarmee aan herstel van het vertrouwen tussen burger en overheid. En met Bestaanszekerheid gaan wij aan de slag via het ministerschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zodat wij onder meer armoede kunnen aanpakken. Verder zijn wij zeer tevreden met Buitenlandse Zaken, een cruciale ministerspost voor ons land in een turbulente wereld. En met Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zodat wij aan de slag kunnen met lezen, schrijven, de uitdagingen van internationalisering en de toekomst van de publieke omroep.

Met drie staatssecretarissen completeren wij het NSC-aandeel. Zij worden verantwoordelijk voor Rechtsbescherming, Fiscaliteit en Douane, en Toeslagen en hersteloperatie toeslagenaffaire.

Invulling NSC-posities

Eerder hebben de formerende partijen afgesproken dat het kabinet deels wordt ingevuld door experts van buiten de politiek. Op korte termijn wordt meer bekend over welke mensen namens Nieuw Sociaal Contract zullen plaatsnemen in het kabinet.