De fractie van Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft kennisgenomen van het verslag van informateur Ronald Plasterk. NSC heeft sinds de start van de informatie op 14 december 2023 constructief meegewerkt aan het beantwoorden van de vragen die de Kamer aan de informateur heeft gesteld. Tijdens het debat op 14 februari zal NSC in de Tweede Kamer verantwoording afleggen over onze inzet tijdens het proces.

NSC-fractie na gesprekken rechtsstatelijkheid: meerderheidskabinet geen optie

De Tweede Kamerfractie van NSC heeft op 9 januari besloten dat NSC niet zal deelnemen aan een regulier meerderheidskabinet of een regulier minderheidskabinet met de PVV, en heeft dit op 10 januari aan de gesprekspartners meegedeeld. NSC staat pal voor de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Ondanks waarborgen die de partijen hebben afgesproken voor rechtstatelijk handelen (‘basislijn’), achten wij de rechtstatelijke afstand met de PVV te groot.

In het belang van het landsbestuur en de grote problemen in Nederland, heeft NSC aangegeven wel bereid te zijn een minderheidskabinet van PVV, VVD en BBB constructief tegemoet te treden. Ook is het voor ons een optie om medewerking te verlenen aan een extraparlementair kabinet. Gelet op het verloop van de informatie is het logisch om de eerstgenoemde optie, een minderheidskabinet, als eerste te verkennen. Deze standpunten zijn in lijn met onze brief aan de verkenner van 29 november 2023 en onze inzet in het verkiezingsprogramma voor een nieuwe verhouding tussen regering en Tweede Kamer.

Afstand nog te groot op financien

Na het afronden van de gesprekken over de rechtsstaat is in een serie gesprekken gezocht naar perspectief op overeenstemming over een aantal inhoudelijke thema’s. Dit perspectief is op een sommige thema’s aanwezig. Als het om financiën gaat vinden wij de afstand tussen politieke wensen en de financiële realiteit (nog) te groot.

De gang van zaken rond het verstrekken van informatie over financiële tegenvallers heeft ons vertrouwen in het proces geen goed gedaan. Dit vertrouwen was al broos door uitlatingen via social media en het toenemende lekken van vertrouwelijke én persoonlijke informatie naar de pers. De fractie heeft daarom op 6 februari besloten om de gesprekken in deze ronde te beëindigen. Wij hebben deze stap op 7 februari in een brief aan de informateur nader toegelicht.

NSC zal constructief blijven zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan een landsbestuur dat de grote problemen van ons land, o.a. op het gebied van bestaanszekerheid, wonen en migratie, aanpakt en staat voor goed bestuur.